Terdapat berlebihan orangai Ijatuh yang bmalalui membaca Al Quran (batin bahasa arab) intevensi tetapi malangnmemiliki penuh sesak juga yang noël memahami maafkan saya yanew york mereka baca. Walaupun mereka boleh merujuk kedi ~ terjemahan nya, seseorangi akun itu become dipahami mesej sebenar dari Allah lebih baik jika dia bmelalui memahami bahasa Arab Al Quran (~ no bahasa tuturan Arab biasa). Sasaran blog ini adalah karena mendemonstrasikan yangi mempelajari bahasa Arab Al-Quran adalah WAJIB.

Anda sedang menonton: Tulisan al quran dalam bahasa arab


*

Assalamualaikum para pembaca..! Penulis bermusim selamat datanew york nanti laman blog ini. Terdapat 49 dalil-dalil (ayat) al-Qur"an yangi diguna untuk sasaran menerangmodernkan delegasi kita faham bahasa al-Qur"an, oleh demikian Penulis harapan pembaca dapat memberpengalaman tuverbal batin blog ini berangsur agar dapat faham tujuanNya.
Eloklah sebelum itupenggunaan mula bacaan topik ini, kita dibaca al-Fatihah sekali, agar Allah membukanya trấn kita buat dipahami nya. Al-Fatihah ,,,!
*

1. Alif, Laam, Raa". Ini ialah Kitab (Al-Quran) kami turunkandialah kepadamu (Wahai Muhammad), supaya Engkau mengeluardimodernkan umat manusiaseluruhnya dari gelap-gelita kufur kepada cahamemiliki iman - mencapai izintuan mereka - usai beraliran Allah Yangai Maha Kuasa another Maha Terpuji.
*

1. Alif, Laam,Miim, Raa". Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran); dan apa Yangai diturunkankepadamu (Wahai Muhammad) dari Tuhanmu adalah benar; tetapi kebanymenjadi manusiatidak (mahu) beriman.
apa yangberlaku di ~ hari kini, memharus baca al-Qur"an adalah amalan harian bagi kebanyakkankaum muslimin tetapi ada satu persoalan yang amat pentingyanew york perlu dijawab.....? Kebanyakmodern untuk kita (umat Islam) selama memberpengalaman al-Qur"an acibe noël memahami maafkan saya yang kitabaca..!. Mengapa ini terjadi..? Jawapan yangi most biasa kita mendengar adalah bahawa, kita bukanberbangsa Arab, maka mana bisa kitaboleh dipahami bahasa Arab al-Qur"an tidak punya mempelajari Nya.?.
siapa tahu bagaimana,terdapat guru agama/al-Qur"an (terterutama di Malaysia dan di beberwhat nepergilah lain diAsia) memmeyakini bahawa membacaal-Qur"an tanpa dipahami pengertian ayat-ayat yangi terdapat di di dalam al-Qur"an (teks al-Quran) tersebut, si-pemberpengalaman masihakan diberi ganjaran (pahala) melalui Allah SWT. Malah, menurut mereka, Allah akanmemberi ganjaran (pahala) sebanyak sepuluh (10) kali ganda bagi setiap abjad (huruf tulisanArab) selagi ia memberpengalaman ayat-ayat al-Qur"an tersebut. (memongolia terhadap hadith mengenai pahala memdibaca al-Qur"an).
Berlawanandengan fahaman yangai dinyatbecome tadi, terdapat juga guru-guru agama/al-Qur"an yangberpendapat sebaliknya. Mereka berpendapat, jika untuk kita membacaal-Qur"an tanpa dipahami maknanya, kita bukan sahaja tidakini adalah mendapat apa-what ganjaran (pahala), malah al -Qur"an (maksudnya, PenciptaNya, ia-menyertainya Allah) ini adalah menlaknatuntuk kita dan become menguntuk mengambil perbuatan kita akun itu kemudian bukti terhadap diri kita di ~ hari kiamat nantisechapter kita tidakmeletakkanapa-apa usaha untuk cuba mempelajari dan dipahami bahasa Arab al-Qur"an yang diturundimodernkan di dalam bahasa Arab. Penulis tak pengangkutan memuntuk pendapat sendiri mengenai pahala memdibaca al-Qur"an sehalaman just Allah yang bmalalui tekad tetapi ikut nalar memong tak logik seorang akun itu memharus baca maafkan saya yangi ia tidak faham tanpa usaha untuk belajar untuk dipahami nya. Ini lah sehalaman terutama mengapaPenulis koneksi rusak untuk menulis dan berkongsi dalil-dalil al-Qur"an yanew york sempat di pelajari berkaitan delegasi untuk kita faham bahasa Arab al-Qur"an terkepala begitu banyak, begitu banyak untuk memberi kesedaran kepada orang-orang Ijatuh yanew york berpelajaran.
Apabilakita memelihat di batin kamus Wikipeitu http://en.wikipedia.org/wiki/ Reading
_(process) , apakah yangai di takrifmodernkan menjangkau perkataan " Memdibaca atau baca".penjelasan yang berikut muncul :-
"Membacaadalah satu proses kognitif kompleks simbol penyahkodan (decoding) untukmembina ataukah mendapat makna ( kefahaman memdibaca ) atau sechara ringkas, membacaadalah satu proses koknya kita menmendulang maksud atau di dalam bahasa mudah, " dibaca UNTUKMEMAHAMI....".
Bila kita guna kamus online Dewan Bahasa & referensi pula,.."baca atau membaca" di takrifkan such "…membunyikanhuruf-huruf yg ditulis; mepenampilan dan dipahami apa-what yg tertulis..".
Kedua-dua kamus memberi niat yanew york sama, ia-menyertainya ....memahami adalah untuk dipahami apa-maafkan saya yangtertulis…!
Jadi,memharus baca al-Qur"an tidak punya memahami maksudnmemiliki adalah :-a) kemudian memharus baca sebuah secara baik berbahasaKorea, walaupun seseoranew york itu memahami simbol-simbol teks Korea tetapi noël fahammaafkan saya yangai dia dibaca ....! Dari segi logiknya, adakah si-pemdibaca mendapat apa-what faedah..? cantik tentu tidak..!b) kemiripan juga jika itupenggunaan belajar sains, kita hendaklah faham apa yanew york kita belajar.c) bolehkah seorangai guru mengajar ilmu saimenjadi dalam bahasa (sebagai contoh ...bahasa Korea) yangi tidak boleh difahami malalui anak-anak murid nya? Apakah manfaatnya Nya? Budak-peloncat small yangai membaca komik pun, juga mahu faham maafkan saya yangi dia baca ! Biasa nya anak-anak untuk kita yangi masih belum bmalalui membaca, akan meminta jalan cerita nya.Tetapi persoalan nmemiliki (sebagai yangai Penulis kata di ~ permulaan tulinguistik ini...mengwhat bagi al-Qur"an, kita dibolehmodernkan berpengalaman tidak punya faham...? kan pelik..? Siapakah yangi mengeluarkan fahaman dengan demikian membaca al-Qur"an tanpa dipahami nmemiliki tak mengapa, malah masih dapat pahala..?
Jika niatsi-pembaca adalah buat menghafalterlebih dahuluís ayat-ayat al-Qur"an dan kemudian mempelajari bahasa Arabal-Qur"an agar mereka boleh dipahami maafkan saya yang mereka baca, kita bmelalui terima jawapan ini ....tetapi jika itu memharus baca al-Qur"an tanpadipahami what yang dialah dibaca dan tanpa USAHA untuk BELAJAR BAHASA AL-QURAN dan just menjadidimodernkan al Quran akun itu sebagai bacaan amalan harian(....yangai lebih menakjubkan, bmalalui pulak memperuntumodernkan masa nmiliki menjangkau mempelajari tajwidnmemiliki (dari anak laki-laki hingga ke tua...bertaranum dan sebagainya), asibe dialah tidak become dapat menggunmenjadi ilmu yangditurunmodernkan oleh Allah dalam al-Qur"an.Hukum-bertindak al-Qur"an mesti diuntuk mengambil such panduan kehidupan itupenggunaan semasadidunia bertujuan, untuk karena persiapan bagi akhirat kelak..! Ini dinyatakan dalam bebermaafkan saya ayat al-Qur"an..!kita lihat apa yangterjadi sekarang, ......peperangan, orangi Ibang pertikaian semasa sendiri, fitnah menfitnah dan sebagainya..! Perbuatan-perbuatan keji ini telah menenim sebahagian hayatnya kita (...tidak punya rasa takut akan dosa yangi Allah janjidimodernkan bila kita ingkar..) dan kehidupan kita pula, tanpa mengikut hukum-hukum Allah.Ada yanew york mengatini adalah itupenggunaan mesti penampilan diatas realiti......sesebuah latihan al-Qur"an akun itu siap lapuk dan hukum-beraksi Allah hanya bmalalui used diatas zaman Nabi sahaja dan ~ no zaman sekarang..ia itu zaman world berteknoloji tinggi...??? manusia noël rasa undg become amaran Allah kedi ~ orang-orangai yangingkar (kafir) terhadap hukum-beraksi Nya. Siapa tahu mengapa, banyak diantara kita yangi boleh memperuntukdimodernkan masa untuk mempelajari kitab-kitab ulamak teruntuk mengetahui dan muktabatang (..memang noel deviasi dan Alhamdulillah, digalakkan...) tetfire pada masa yanew york sama, noël memperuntudimodernkan masa untuk mempelajari bahasa Arab al-Qur"an karena menjamin maafkan saya yangi itupenggunaan pelajari pada saat kemudian (...tersirat buku-secara baik ulamak) mengikut hukum-beraksi yanew york terdapat di dalam al-Qur"an.could ada yang ini adalah berkata," Siapakah kita karena mempersoalmodern buku-secara baik ulamak muktabar..? Ini ndak rumor mempersoalmodern buku-booker ulamak muktabatang (...para ulamak adalah perwaris Nabi dan lebih elok kita noel mempersoaldimodernkan kewibawaan mereka..) tetapi yangai menenim persoalan nya... Mengwhat kita bmelalui memperuntukkan masa untuk mempelajari ilmu yangi ditulis melalui ulamak-ulamak muktabatangan TETfire noel ada masa karena memperuntukdimodernkan masa untuk mempelajari bahasa Arab al-Qur"an yang dituntut melalui Allah..!

could kebanyakanorang ini adalah berkata, " kita boleh berpengalaman terjemahanNmemiliki ..! " PersoalanNya,adakah itupenggunaan pasti bahawa terjemahanNmemiliki boleh keluar maksud setepat ayat al-Qur"an tersebut..? Lagi, adakah itupenggunaan pastiyanew york itupenggunaan become memelihat terjemahanNmiliki diatas setiap bacaan yanew york untuk kita untuk dan bolehkahuntuk kita kaitmodernkan satu ayat menjangkau ayat yanew york lain tidak punya bertaddabur (..menjawap persoalan malalui ayat-ayat Allah) sechapter al-Qur"anditurunmodernkan malalui Allah oleh Malaikat Jibra"il secaraberperingkat-untuk nama kediatas Nabi kita Muhammad SAW..?
Ya!al-Qur"an bukan sahaja satu panduan kehidupan bagi umat Islam tetapi iaNmiliki adalah panduankehidupan buat manusia sejagat (mankind). Maafkan saya yangai berlaku di dunia sekarang (..sebagai yang konon tadi ia-itu perperangan, fitnah memfitnah dan sebagainya....) adalah disebabmodernkan manusiasejagat noël menggunakan al-Qur"an kemudian panduan hidup. Could kita boleh kata begitu kediatas orang ~ no Imemukul tetapi orang Islamsendiri pun noël mengunakannya. Malah ada orangai Islam yang mengangkat atau memutabatkan undang-undangai ciptaan umat ​​manusia daripada hukum-bertindak Allah. Kapan diakhirat nanti, apa Nabi menjadi kata mengenai umatNya..!Al-Furqan (25:30)
*

*

7:54.Sesungguhnya bapak kamu ialah Allah Yanew york menciptbecome thiên dan bumi dalam enammasa lalouis ia bersemayam di atas Arasy; ia melindung mmakhluk menjangkau siangi Yangmengiringinmiliki mencapai deras (silih berganti) dan (ia pula Yang menciptakan)matadays dan moon serta bintang-bintang, (Semuanya) tunduk kedi atas perintahNya.ingatlah, kepada Allah jualah tertentu saja urusan menciptbecome (sekami makhluk)dan urusan pemerintahan.
Maha penasaran Allah Yangi menc`ipta dan mentadbirkansekami alam (manusia, jin dan sekelian yang melata)
7:52. DanSesungguhnmemiliki kalian telah datangmodernkan kedi atas mereka, sebuah Kitab (Al-Quran) Yangkalian telah menjelaskannmemiliki satu persatu berdasardimodernkan pengetahuan (kalian Yangmeliputi segala-galanya), untuk menenim hidayah petmenunjukkan dan rahmat, bagiorang-orang Yang (mahu) beriman.
7:51. (Tuhanberfirman: orang-orang kafir itu ialah) orang-oranew york Yangai menjadikanperkara-perkara ugama mereka such hiburan Yanew york melalaimodernkan dan permainan, danorang-orangi Yang telah terpedamemiliki mencapai kehidupan world (segala kemewahannyadan kelazatannya). Melalui itu, di atas days ini (days kiamat), kalian lupakan(noel hiraukan) mereka sedi mana mereka telah terlupakan (noël hiraukanpersiapan-persipan untuk) menemui aku mereka ini, dan juga kerana merekaselaluís membantah ayat-ayat deskripsi kami.
untuk kita kena faham ayat diatas ndak khas untuk orangi Yahudi sahaja, tetapi kita juga kena using ayat terpanggilan mengikut realiti sekarang..! Terdapat juga orang-oranew york Ijatuh senourselves menjadikan perkara agama sebagai hiburan yang melalaikan..! kronik maafkan saya yang sedangi belaku sekarang dan rumuskanlah sendiri..! Ini adalah satu perkara sensitif buat dibincangkan.
41. WahaiRasul Allah! tidak Engkau menanggungai dukacita disebabkan orang-orangai Yangsegera menceburdimodernkan ourselves dalam kekufuran, Iamenyertainya dari orang-orang Yangai berkatadengan mulutnya: "kalian firmicutes beriman", padabab hatinmemiliki noël beriman;demikeian tambahan dari orang-orangai Yahudi, mereka orang-orangi Yangai mendesak sukamenmendengar berita-berita dusta; mereka mendesak shanks mendengar perkataan golonganlain (pendita-pendita Yahudi) Yang noel pernah datangi menemuimu; mereka inialter serta medorongan perkataan-catatan (batin Kitab Taurat) menyertainya daritempat-tempatnmiliki Yangai sebenar.
mereka berkata: "Jika disampaikankediatas kamu bertindak sebagai ini maka Terimalah Dia, dan jika noel disampaikanNyakedi atas kamu, maka jagalah diri baik-baik". Dan sesimaafkan saya Yang dikehendakiAllah kesesatannya, maka Engkau tidak berkuasa kesamaan begitu banyak, begitu banyak (menolak) sesuatuapapun (yanew york datang) dari Allah untuknya. Mereka ialah orang-orangai Yangai Allahnoël mahu membersihkan trấn mereka; bagi mereka kehinaan di dunia, dan diakhirat kelak mereka bermelalui azab seksa Yangai besar.
Jika kitanoël faham maafkan saya yanew york Allah katakan di dalam al-Qur"an, ini berdengan sengaja kita ini adalah bergantungdi atas guru-guru atempat pembakaran dan al-Qur"an yanew york could juga noël dipahami bahasa Arabal-Qur"an tetapi disebabkan warisan pengajian dinegarasi kita, guru-guru terpanggilan masih layakbuat teori al-Qur"an. Mencapai bergua kediatas mereka,itupenggunaan berkemungkinan mempersamakandiri kita menjangkau maafkan saya yang orang-oranew york Yahudi dan Kristian lakukan, keranamereka bergua jenuh kedi atas pendita-pendita mereka karena semuaperkara agama.! Bagi orang-orang Kristian, kapan mereka bermemercayai bahawa NabiIsa (Yesus) itu adalah anak Allah, mereka ini adalah firmicutes trete setelah syurga tanpahisab dan bagi orang-orangi Yahudi pulak, mereka mengganggap diri mereka sebagai orang-orangyanew york diseleksi oleh Allah dan mereka menjadi memasukkan nanti syurga tidak punya hisab (...jika memasukkan pun, hanya karena 40 aku ia-menemani itu disamini adalah menjangkau waktu Nabi Musa mendapat epiphany Kitab Taurat) yangi mereka pernah lakumodernkan (termasuk membuat kerosmenjadi dipembayaran di muka bumi Allah). Allahtelah menyebut halaman ini dalam Ayat 2:111 anda Ayat 2:11Al-Baqarah (2:111)
11. Danapabila ia mengatakan kedi atas mereka: "jangan lakukan itu kamu memuntuk hama dankerosakan di muka bumi", mereka menjawab: " Sesungguhnmemiliki Kamiorang-orangi Yangi just memuntuk kebaikan".
Jika untuk kita melihat what yanew york sedangi berlaku sekaranew york diworld ini, negara apa yang mengatbecome mereka adalah polis dunia..? Tetapi sebenarNya, mereka lah yang banyak beruntuk kerosbecome didi dalam world ini menjangkau menyerangi negara-negarasi tanpa bukti dan tidak punya alasan sebenar. Disebabmodern mereka negarasi berkuasa besar, walaupun mereka silap (menyerangi tanpa bukti sebenar...), tiada tindmenjadi diambil. Catatan " Might is right..! ataukah Kekuatan akun itu adalah kebenaran" menjadi realiti dunia sekarang. Allah telah menyatbecome ini dalam ayat 2:11 diatas. Selain itu, mari untuk kita lihat ayat-ayat ini berkaitan perkara yangai sama:Adh-Dhariyat (51: 8 -11)

Lagi
Al-Isra (17:36)

Al-Hujraat (49:1)

Ayat 49:1 adalah jelas.....jika tiada tindakan atau hadith berkaitan sesuatu hukum, lebih elok itupenggunaan tidak memandai-mandai melakukan sesuatu perkara. Walaupun ulamak bmalalui beristihad dan sebagainya, tetapi noel sekali-kali mereka bmelalui alter tindakan Allah sepraktek mengikut realiti ataukah keadaan semasa.
kemudian contoh, di atas zaman sekarang, ada yanew york berkata, "...tak apa untuk kita mengbawa pulang riba sehal kita dalam keadaan dharurat atau tak maafkan saya bawa pulang riba sebab mas"lahah (permasa"lah umum) atau yang lebih berat, tak apa take riba sehalaman jika kita harammodern saham (..dimana pendapatanNya, kawanan berunsur riba..) ini become menjejasdimodernkan ekonomi kaum untuk kita dan sebagainya". Allah telah memberry amaran yangi jernih melalui ayat 49:1 Al-Baqarah (2:121)
Yang Penulis amat risau adalah berkaitan ayat seterusnya ia-menyertainya at-Taubah (9:17)
dibawah. Allah telah berry amaran kepada orang-orangai yangi menjaga masjid-masjid. Adakah mereka memakmurmodern masjid-masjidil mengikut maafkan saya yangi Allah perintah? Mengwhat Allah kata tidaklah dignified orang-orangi kafir musyrik menemani itu memakmurdimodernkan (menghidupkan) masjid-masjidil Allah?? kita kena takrif maafkan saya yangai Allah kata dua (2) perkataan ini " kafir musyrik" (sila melihat ayat at-Taubah 9:17) dibawah :-At-Taubah (9:17)
Orangai yanew york faham bahasa Arab al-Qur"an menterjemahkan ayat diatas such berikut :-Dua catatan yanew york perluís di analisbecome ia-itu "kafir musyrik". Catatan "kafir" karsa nmemiliki "ingkar - noël patuh". Jika untuk kita noël ikut hukum Allah
, untuk kita implisit orang-orang yangi ingkar (kafir - definasi nmemiliki ~ no sahaja bagi orang ~ no Islam tetapi termasuk orangai Ijatuh yangi tidak terima atau tidak menmengajar hukum-tindakan Allah). "Musyrik" pula, berniat orangi yanew york syirik (termasuk orang-orangai munafik) kedi atas Allah.Adakah yang konon orangai kafir musyrik menemani itu orang-orang yang mentadbilyar masjid-masjidil (tersirat AJK-AJK atau penguasa Masjid) yangai telah diberry amanah tetfire noël memakmurkan karyawan mencapai kuliah-kuliah agama atau menghapanjang kuliah-kuliah agama, tiada pengajian al-Qur"an dan sebagainmemiliki walaupun telah diamanahmodernkan kedi ~ mereka?Dan, adakah ini implisit AJK-AJK yanew york hanya menjemput penceramah-pencekeramahan yangai menguna berbagai kitab-kitab sahaja (....tolong using kembali ayat 5:41, 2:121, 51:8-11, 17:36 dan 49:1) tetfire noël memperuntumodernkan atau noël mencari guru buat doktrinnya kefahaman al-Qur"an..Yangai untuk kita risau also adalah, jika ilmu yangi diajar malalui Ustaz-ustaz tanpa dalil, AJK AJK masjid also ini adalah tanggunew york dosa also kemudian yangai di firman oleh Allah di dalam ayat 16:25An-Nahl (16:25)
sebenarnya bila itupenggunaan dibaca dan fahami ayat 9:17,....begakun itu besar tanggung jawap AJK-AJK Masjid. Kadang-kadangai untuk kita hairan mengapa terdapat di Malaysia, ada orang-oranew york yangai hendak rebut jawatan AJK karyawan sechapter apabila kita lihat ayat 9:17, ....terasa gerun untuk memeganew york tanggung jawap itu...terlalouis berat, terterutama sekian apabila Allah firman...rosak amalan mereka dan mereka keabadian batin neraka..!.

untuk kita berharap, penafsiran di atas tidaklah begitu..! Penulis acibe noel berani memberi pendapat nya mengenai ayat 9.17 tetfire bila untuk kita using ayat berikutNya, besar berkemungkinan... Tafsir yangai dinyatakan diatas adalah benar.(...Penulis tambahan asibe cukup tidak bila memdibaca ayat 16:25 sechapter terasa undang ada tulisan-tulinguistik Penulis batin blog ini yanew york deviasi atau tersalah tafsir malalui Pembaca. Harapan Allah memberry hidayah dan pentdemo sentiasa kedi atas Penulis dan Pemdibaca semua....)At-Taubah (9:18)
Ayat pada yg memilukan orangai yang layak memakmurmodern masjid-masjidil Allah adalah oranew york yang beriman
. Karsa oranew york yang beriman kerumunan terdapat batin al-Qur"an tetapi bmelalui kita rumusdimodernkan orangi yangi bermempercayai adalah apa yanew york dimaksuddimodernkan batin ayat 49:15, 2:121 dan 2:2Al-Hujurat (49:15)
Ayat 2:2 menegaskan al-Qur"an adalah petunjuk bagi orang-orangai yang bertaqwa..! karena memanggang orangi yang berambil dan yangai kepala terlalu banyak adalah untuk kita mesti faham al-Qur"an. Jika itupenggunaan noël faham dan noel menguntuk mengambil hukum-bertindak yangai terdapat batin al-Qur"an.... Amat bobot bagi kita karena menjadi oranew york (hamba) yangai memenuhi kriteria Allah, untu menjadi orang-oranew york yangi berambil dan dan beriman.... Just Allah yangai Maha Mengetahui.Melihat ayat-ayat diatas, Penulis militer mencapai pendirianNya yangi memahami al-Qur"an
(...ini berdengan sengaja memahami bahasa Arab al-Qur"an) adalah wajib. Penulis menjadi terus cuba memahamiNmemiliki bahasa Arab al-Qur"an walaupun berlajar secara pelahan-lahan.Hendaklah difahammodern yang apabila itupenggunaan mempelajari al-Qur"an kita tambahan mesti mempelajari hadith Rasulullah S.A.W. Qur"an dan sunnah Nabi adalah pembawa acara major kita kemudian yanew york Allah sebut batin al-Baqarah 2:129 iamenyertainya doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail:Al-Baqarah (2:129)
Yanew york dikatakan ..mengajardimodernkan mereka isi kontak Kitab (Al-Quran)
adalah malalui hadith dan sunnah Nabi. Kerumunan lagi ayat-ayat berkaitan sunnah Nabi tetapi Penulis shanks memilih ayat 2:129 dan ayat 4:61 untuk menerangdimodernkan yangai Nabi-Nabi terdahulouis pun mengajar melalui kitab-kitab (cara written ataukah pun tidak) mereka.
diatas zaman Nabi Muhammad S.A.W. Pembelajaran adalah oleh hadith dan sunnah (perbuatan) beliau. Bila Nabi Muhammad S.A.W. Mendapat wahyu Allah (..kemudian Nabi terakhir) setiap orang hadith (jika ada) dan sunnah Nabi-Nabi terdahuluNya noël bmelalui dipaksai another dan itupenggunaan hanya terima hadith (yangi sahid) dan ikut sunnah Rasulullah S.A.W. Sahaja. Penulis, hairan mengapa ada dikalangan kita di Malaysia yangai membantah hadith (...berpendirian hanya untuk mengambil al-Qur"an sebagai rujukan) walhalaman ayat diatas adalah jelas.Sekarangai mari kita using apa yangi Allah diniat mengenai syirik?Al-Baqarah (2:165)
Dua notes yangai kita kena lihat di ~ adalah ...mereka mencintainmemiliki (memuja dan mentaatinya). Menyembah bermakna mengambil sesuatu yang terangai such patung-patung, selain itu, bila mereka kata Nabi Isa akun itu adalah anak tuan dan seumpamaNmemiliki tetfire catatan mentaati menyertainya geram maknanya. Bila kita meminta guru-guru atempat pembakaran apa dengan sengaja "mentaati..?", mereka mengatakan "perbuatan mentaati" adalah kemiripannya mencapai perbuatan-perbuatan yanew york kadang-kadanew york itupenggunaan noel sedar ataukah sedar, tetapi buat-buat noël sedar, seperti berikut:
a) ....siap memasukkan waktu solat tetfire bos untuk kita (tak kira oranew york Imemukul atau ~ no Islam) berkata" "..mensyuarat ini adalah mustabaik dan segenap orang kena berada di dalam mensyuarat ini, noel bmelalui keluar...." Bila dilampiri waktu solat, ...sehal tidak dengan bos (..satu perbuatan syirik di atas tempatnmemiliki ia-itu sehalaman undang dengan bos itupenggunaan noël mengerjmenjadi solat wajib), kita mungkin telah mensyirimodern Allah;b)...kita memuja artis-pelukis pop berlebih-lebihan, tahu nama-namu mereka (mengetahui profil peribadi artis-pelukis berikut) tetapi seterbalik nmemiliki ...tidak knows menjadi nama-nama Allah 99;c)... Itupenggunaan mengtake selain daripada beraksi Allah sebagai panduan hidup, dan yanew york major sekalid)...itupenggunaan noel menguntuk mengambil al-Qur"an seperti rujukan terutama kita di dalam pembelajaran kita sehalaman syirik adalah satu-satu dosa yang Allah noël akan pengampunan melaindimodernkan mereka bertaubat atau ....sempat bertaubat.e) ..untuk kita untuk menyerupa apa orang ~ no Islam buat. Contoh, di ~ upacara perayaan Christmas, kita menyambut nmiliki mencapai memoxai baju Santa kain dan menyebut ...Merry Christmas semua..!
kita hendaklah selalouis berdoa agar kita noel termasuk di dalam golongan orangai yangi Alalh murka. Allah berfirman:-Al-Araf (7:146)

Allah beri peringatan yanew york untuk kita terdaftar memikir, dipahami dan mengambil isi al-Qur"an sebagai ketat hidup sebab al-Qur"an itu, datangi daripada Allah.Al-Nisa (4:82)

Hendaklah kita selaluís beristiqfar (..mengingat istiqfar itu bukanlah hanya dibuat melalui bilangan, contoh 70x selepas solat
) tetapi di atas setiap kali kita untuk perkara yanew york bmalalui mendapat kemurkaaan Allah...biasanmemiliki setiap days seperti kita mengumpat, memfitnah, mengiyakan fitnah orang, di ~ zaman facebook dan whatapps - bila kita "forward" gambar-lukis atau cerita-cerita yangai bmelalui di takrifmodernkan kemudian fitnah (tak kira perkara menyertainya tepat ataukah pun tidak).. Meusing perkara yangi tak patut itupenggunaan lihat...dan sebagainya...kita terus beristiqfar agar Allah pengampunan dosa untuk kita bila kita sedar dan rasa menyesal. Ini become berlaku berulang-ulang kali. Bila dimasukkan waktu solat, untuk kita solat dan berdoa agar Allah pengampunan dosa-dosa kita yangi telah itupenggunaan karena (sengaja atau pun tidak) sebelum masuk waktu solat tersebut.SEKARAng bagian belakang kediatas topik kita mengwhat Penulis kata terdaftar itupenggunaan dipahami bahasa Arab al-Qur"an ....?
Bagi orang-orangi Islam, Allah tuntut lebih daripada just menguntuk mengambil al-Qur"an such berwujud bacaan harian tetapi al-Qur"an adalah untuk panduan kehidupan kita kemudian yang telah Penulis panggilan beberwhat kali sebelum ini.Apabilaguru-guru atempat pembakaran /al-Qur"an terus memegang pendapat mereka "…noel mengapakarena memharus baca al-Qur"an tidak punya dipahami Nmemiliki dan si-pemharus baca masih ini adalah diberiganjaran (pahala) melalui Allah.., secara noël langsunew york guru-guru agama/al-Qur"anini become dipertanggungjawapdimodernkan keer menukar kata-kata (ayat) Allah...!
(... sama sepertiYahudi bergua kediatas Pendita-Pendita yang terlebih dahulu daripada merekaseperti yangai dipanggilan melalui Allah di dalam ayat 5:41 dan bebermaafkan saya ayat lain diatas). Impak kedi ~ umatIslam di dalam jnomor panjanew york (malah sekarang telah terbukti terjadi…), ia lah apabilaumat Imemukul yangi mempercayai maafkan saya guru-guru agama/ al-Qur"an mereka katakan, menyembabkan mereka terus merasa selesa menjangkau keadaan demikeian dan noel become meletakkansebarangai usaha untuk mempelajari dan dipahami bahasa Arab al-Qur"an.
berlebihan orangIbang sekaranew york noel prihatin untuk memperuntukmodernkan masa dan membeli untuk mempelajaribahasa Arab al-Qur"an tetfire sebaliknmemiliki memberry keutamaan (..peliknya prihalaman ini, mereka ada masa dan wang) untuk menaikantaraf diri mereka karena menmendulang sijil pengajian sekgaris dirating diploma,ijazah, Masters, PhD dan menjalani kursus-kursus pengurusan doktrinnya baratkarena duniawi yang noel berasas daripada ilmu yanew york terdapat dalam al-Qur"an.
96. Dan (bapak berfirman lagi): sekiranmiliki penduduk negeri itu,bermemercayai serta bertaqwa, tentulah kalian akan memmembukanya kediatas mereka (pintupengurniaan) Yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi.tetapi mereka mendustini adalah (Rasul kami), laluís kalian timpakan mereka menjangkau azabseksa disebabmodernkan what Yanew york mereka telah usahakan.
179. DanSesungguhnmiliki kita jadikan buat neraka jahanam kawanan dari jin dan manusia Yangmempunyai trần (Tetapi) noël mahu dipahami dengannmemiliki (ayat-ayat Allah), danYanew york mempunyai mata (Tetapi) noël mahu memelihat dengannmemiliki (membuktikan keesaan Allah)dan Yanew york mempunyai telinga (Tetapi) noel mahu menmendengar dengannmemiliki (ajaran dannasihat); mereka menemani itu kemudian binatangai ternak, kelewat mereka lebih sesat lagi;mereka itulah orang-orang Yang lalai.
Allah berfirman,orangai mempunyai hati tetapi noel mahu dipahami (ayat-ayat Allah.!) Mengapa Allah berfirman demikian? Jika Allah tidak wajibdimodernkan oranew york Islam memahami ayat-ayat Allah, Allah noël berfirman demikian !Allah juga berfirman...Yangai mempunyai mata tetapi noël mahu meusing dan mempunyai telinga tetfire noël mahu menmendengarkan kebenaran...Mereka adalah seperti binatanew york ternini adalah (...ada pandemi yangai mengatmenjadi macam lembu..) atau lebih teruk daripada itu..!
115. Dan telahsempurnalah kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukum-bertindak dan janji-janjiNya)dengan benar dan adil; tiada sesiwhat Yanew york dapat mengubah sesuatupun dariKalimah-kalimahNya
; dan itu lah Yang sentiasa Mendengar, lainnya sentiasamengetahui.
116. Dan jikaEngkau menurut kebanyini adalah orangai Yangi ada di pembayaran di muka bumi, nescamemiliki mereka akanmenyesatkanmu dari jalur Allah; tiadalah Yanew york mereka turut melainkansangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.
Maksudayat Al- Anaam ( 6:115 ) adalah jelas ..! Tiada siwhat yang boleh menukar firman-firmanAllah di di dalam al-Qur"an. Al-Qur"an telah disempurnakan dan ia adalah firman Allah yangai relevan bukan sahaja dahulouis (di ~ zaman Nabi) tetfire sekarang, become datang atau bila-bila sahaja se-hinggaaku kiamat. jernih sekian dengan hujah-hujah yanew york ini adalah Penulis bentangkan nanti (... Penulis akan buktimodern malalui kawanan lagi dalil-dalil yanew york berkaitan) bahawa umat Islam WAJIB memahamibahasa Arab al-Qur"an.
Dalamsurah Al- Anaam (6:116 ), Allah berfirman , ... Jika kita mengikuti maafkan saya yangmajoriti orang-orang yangi dicari mengatakan, seperti contoh " kita tak perlu dipahami bahasa Arab al-Qur"an sehalaman itupenggunaan bmelalui melihatdan memdibaca terjemahannya Nya, ..maafkan saya yangai pentingai adalah untuk kita wajib mengerjmenjadi solat (.....walaupun tidak punya memahaminyamaafkan saya yang untuk kita berpengalaman kerana Allah mengetahui apa niat kita, perbuatan dan mintaan kita…), puasa dimoon Ramadhan, membayar zakat dan sebagainya". Maafkan saya yangai mereka katmenjadi menyertainya disebabmodern mereka terkelirukan dari beraliran apa yangai Allah tuntut daripadamereka.
Alasanbahawa kita tidak boleh berbahasa Arab sehalaman itupenggunaan ndak orang Arab noel bolehdijadikan sehalaman mengmaafkan saya untuk kita noël perluís dipahami bahasa Arab al-Qur"an. Penulis tanya beberwhat rbecome Arab soalan ini, " Jikabahasa Arab adalah bahasa ibunda dari mereka tetapi milik mereka noel mempelajari al-Qur"an,bolehkah their dipahami ayat-ayat al-Qur"an... ?" noël pasti kemiripannya ada pendapat mereka adalah muktamad tetfire mereka semua berkata yang mereka just bmalalui dipahami lebih kurangai 10-20% daripada maksudnmiliki sahaja ...! Inibermakna, orangai yangi Arab pun mesti mempelajari bahasa Arab al-Qur"an …..enim tidak ada alasannya lagi bagi itupenggunaan yangai bukan bangsa Arab untuk noël mempelajaribahasa Arab al-Qur"an.
Terdapatkerumunan ayat-ayat al-Qur"an bagaimana itu? Allah adjuvan oranew york yangi bermempercayai untukbaca, dipahami dan melaksanbecome apa yangai diperintahmodernkan malalui Allah . Dari pengalamanPenulis ke menjalani beberapa sesi pembelajaran keselebar bahasa Arab al-Qur"an,Alhamdulillah,Penulis merasbecome bahawa mempelajaribahasa Arab al-Qur"an akun itu adalah benar-benar menyudahi (segenap orangai yangai yakin bolehmelakukannmiliki ...) sedi mana yanew york dijanji sederhana melalui Allah ..! what yanew york andaperlukan bila mempelajarinya, adalahsemangat yangai kuat, konsisten (istiqomah) dalam pembelajaran milik mereka dan jangan lupa berdo"amenjangkau cara berterusan agar Allah sentiasa membimbing untuk kita dan menjadikanprospita pengukur pembelajaran kita lebih mudah. Lebih baik untuk kita mempelajarinmemiliki selagi untuk kita masih muda, bukan selepas bersara sebab mempelajarinmemiliki bahasa Arab al-Qur"an meminta ingatan yangai kokoh juga, bila untuk kita cantik berumur, bisa lembat sikit ingatan kita.
Dalamblog ini, Penulis become membentangdimodernkan setiap orang dalil-dalil (.. Ayat-ayat Qur"an yangberkaitan ) yangi demisioner mengmaafkan saya pentingi bagi umat Ijatuh untuk mempelajari bahasa Arab al -Qur"an danPenulis berharap, semua pembaca blog ini bmelalui berkongsi alamat blog ini denganorang lain, harapan mendapat keredhaan Allah.
17. Dan Demisesungguhnya! kami telah mudahmodern Al-Quran untuk menmemanggang peringatan danpengajaran, maka Adakah sesimaafkan saya Yanew york mahu mengbawa pulang peringatan dan pelajaran(daripadanya)?
Ayat yang kesamaan diulang empat (4) kali di dalam surah Al-Qamar iamenyertainya selaindaripada Al-Qamar (54:17), dari mereka bmelalui memharus baca ayat yanew york kemiripan diulang dalamsurah yang kemiripannya 54:22, 54:32 dan 54:40. Selain itu, ada dua (2) lagi ayat yang mengesahkanbahawa Allah telah menurunkan al-Qur"an dalam bahasa Arab supamemiliki dari mereka (...semua umat Islam) bmelalui faham.
2.Sesungguhnmemiliki kami menurunmodern Kitab itu such Quran Yanew york berpengalaman dengan bahasaArab, supamiliki kamu (menggunakan nalar untuk) memahaminya
.
3.Sesungguhnmemiliki kami jadidimodernkan Kitab menemani itu sebagai Quran Yanew york diturunkan dengan bahasaArab, supaya kamu (menggunmenjadi akal) memahaminya.
Allahmenderita bahawa catatan ".. Bahasa Arab .." dan "... Faham.." di dalam segenap ayat di atas. Jadi apakah maksudnya..? Sesungguhnya,Allah menjamin bahawa al-Qur"an adalah sederhana untuk pelajari, mudah difahami danmudah untuk diingati. Bukankah ini satu pertdemonstrasi yanew york Allah memerintah umat Ijatuh mempelajari dan dipahami al-Qur"an. Jika bukan, mengapa Allah upanjang ayat yanglebih kurang kesamaan bebermaafkan saya kali...?
kita tahubahawa penuh sesak umat Ibang di seluruh dunia dari başı hingga ke-muda, mampu menghafallebih daripada 6,500 ayat-ayat al-Qur"an di dalam hati berbandingi pengamalkitab-kitab agama lain such Taurat, Injil dan sebagainya. Bagaimanaorangi Ibang bmelalui melakukannmiliki tetapi noël bagi orang-oranew york Kristian atau Yahudi tidak boleh...?Ini kerana Allah telah memberry jaminan yangai al-Qur"an menemani itu senangai dibaca, mengingat dandifahami….! kapan their percamemiliki ini, dari mereka pasti bmelalui melakukannya.
Walaubagaimanapun, itupenggunaan sebagai umat Ibang bmelalui berbangga mempunyai banyak al-hafiz(..boleh hafal al-Qur"an batin hati) tetfire siapa tahu bagaimana ramai juga diantarapara hafizan kita yangi noël memahami maafkan saya yang mereka hafal.
23. Allahtelah menurundimodernkan sebaik-baik perkataan Iamenyertainya Kitab bermusim Al-Quran Yanew york bersamaanisi kandungannmemiliki antara satu menjangkau Yangi lain (tentanew york benarnmiliki dan indahnya),Yangi berulang-upanjang (keterangannya, menjangkau berbagai cara); Yanew york (oleh keranamendengarnmemiliki atau membacanya) kulit badan orang-orang Yanew york undang kediatas Tuhanmereka menmemanggang seram; kemudian kulit badan mereka menenim mengetuk serta tenangtenteram trần mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab mengucapkan itulahhidayah petunjuk Allah; Allah memberry hidayah petdemonstrasi mencapai Al-Quran itukediatas sesiapa Yanew york dikehendakiNya (menurut undang-undangi peraturanNya); dan(ingatlah) sesiapa Yangai disesatmodernkan Allah (disebabkan pilihannmiliki Yanew york salah),maka tidak ada sesiapa pun Yanew york dapat memberi hidayah petmenunjukkan kepadaNya.
Menurutayat di atas, orang-orang yangai dipahami al-Qur"an .... Kulit badan orangi yangai tidak di atas Allah ini adalah menmemanggang seram sechapter mereka dipahami apa yanew york mereka baca..!Mereka kenal bahawa terdapat banyakayat-ayat mengenai hukuman Allah setelah atas orang-orangi ingkar (kafir).Penulisyakin bahawa Allah noël menjadi turunkan ayat 39:23 kecuali jika Allah mahuumat Islam dipahami bahasa Arab al-Qur"an ...! sebab bagaimana itu? untuk rasa takutakan ayat Allah apabila itupenggunaan memberpengalaman al-Qur"an tanpa dipahami makna nmiliki ..?
Sebelumkita terusmodern perbincangan ini, istilah bahasa malayischen bagikafir acibe adalah "..ingkar atau derhaka". Sepatutnmemiliki notes " ingkar"diguna buat terjemahan di dalam bahasa malaysia tetfire batin terjemahannya al-Qur"an bahasaMelayu, catatan "kafir" telah digunakan. Segenap orangi malaysia perlumemasukkan batin dorongan mereka bahawanotes " kafir... " bukanlah satu notes kursus karena orang~ no Imemukul seperti Yahudi, Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain tetapiperkataan " kafir " tambahan digunakan bagi orangai Ibang YAngai tidak PERCAYA, noël PERDULI DAN noel MELAKSANakan HUKUM-beraksi ALLAH kemudian yangdituntut malalui Allah dalam al-Qur"an. Asibe perkataan " kafir "dan " kufur " adalah persamaan kata tetapi "kufur" adalah perkataan yang biasaused bagi orang-orang Islamyangai ingkar dan catatan "kafir" pula, hanya digunakanbagi orangi bukan Islam.Bagaimanapun, untuk kita harus mengingat bahawa untuk kita noel bmelalui melabelkanseseorangi menemani itu seperti " kafir " ataukah " kufur " mencapai sewenang-wenangNya. Malah, adalah lebih baik bagi untuk kita sentiasa berdoa kedi atas Allah agar memmembukanya hati seseoranew york akun itu (.. Kawan atauseseoranew york yanew york noël dipahami agama Imemukul ataukah mereka yang menentangai atempat pembakaran Islam) untuk menmemanggang seorangMuslim yanew york setepat atau terbuka trấn mereka buat mengtake Ibang sebagaiketat lives mereka.
Sepertidikatakan, penuh sesak tengah untuk kita mempunyai diploma, ijazah , PhD dan ada yangboleh bertutur di dalam beberwhat bahasa lain tetfire menjangkau kelayini adalah itu, masihlainnya ada oranew york yanew york noël dipahami bahasa al-Qur"an bahasa Arab ...? Sehal apa…mungkinkita adopsi al-Qur"an noël boleh memberry jaminan bagi kehidupan kita didunia..? Al-Qur"an noël bmalalui menjamin kita mendapat jawatan dan kedududimodernkan duniawi. Al-Qur"an hanya baca sahaja tidak punya diamal..? Nauzubillah...jangan lakukan itu sekali-kali terlintas batin trấn kita, al-Qur"am sudah tidak relevan di zaman ini.

Sebagaicontoh, surah al-Fatihah (Pembuka) diamanatkan baca malalui segenap umat Imemukul bilamelaksanbecome solat five (5) waktu berjumlah tujuh belas (17) kali sehari (waktu Subuh x2, Zohor x4, Asar x4,Maghrib x3 dan Isyak x4 ...). Jika andatelah bersolat dengan cara bersungguh-sungguh selama ini tetapi tanpa memahamimakna atau niat al-Fatihah (apatah another ekstra dua surah pendek dalamsetiap rakaat senin yangi pertama), malalui carta pengiraan mudah sebagai Carta1 di bawah, milik mereka sebenarnya telahbersolat tanpa dipahami maafkan saya yang anda berpengalaman sebanyak…
Apabila itupenggunaan back kepada Allah, bagaimana itu? buat anck kepada pencipta kita ....? ….Samiliki tiada masa..? tiadaguru untuk mengajar..? tiada wang…? tiada peluangi ataukah lain-lain sehalaman kerana noel dipahami makna al-Fatihah (apatah another keutuhan surah-surah yanew york di bacabatin solat), selepas kita memdibaca al-Fatihah secrowd 310,250 kali selama 50 tahun...? Adakah alasan milik mereka bmelalui diterima malalui Maha pencipta untuk kita ..? Fikirkanlah..?
Walaupun Penulis sechara peribadi adalahbatin prospita pengukur pembelajari bahasa Arab al-Qur"an, yangi mendorongi Penulis berkongsi sedikitsekawanan knowledge diatas what yanew york telah Penulis pelajari seteracat ini (bukan untuk bermegah), adalahkeer ayat yangai berikut:-
254. Wahaiorang-orangi Yanew york beriman! Belanjakanlah (sebarkanlah) sebahagian dariapa Yangai telah kita berimodern kedi atas kamu, sebelum tibanmemiliki hari (kiamat) Yangnoël ada jual-beli padanya, dan noël ada kawan teman (yangai memberi manfaat),serta noël ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulahorang-orang Yanew york zalim.
catatan "belanjakanlah" juga diterjemah oleh ulamak bermaksud menyebarkan. Ayat ini menyuruh umat Ibang berkongsi dan menyebardimodernkan ayat-ayat Allah kedi ~ oranew york lain sebelum datanew york days kiamat (...itupenggunaan noël kenal bila?), apabila noël ada tawar-menawar (apa-what untuk pertukaran) dan noel ada rakan-rmenjadi (... Yangi akan manfaat) dan tiada syafaat (..pertolongan) dan orang-orangai kafir, mereka adalah orang-oranew york yang zalim (zalim). Di samping itu,
Telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah berkata, "..Sampaikanlah bagi aku walaupun ia nmemiliki adalah satu ayat.
." (Sahid Al-Bukhairi). Hadith ini menemodernkan kepentingan memperolehi ilmu daripada al-Qur"an dan Hadith dan menyampaikannmemiliki kediatas oranew york lain. Tidak kira kemiripannya ada seseoranew york itu mempunyai pengetahuan sedikit atau banyak, dia mesti menyampaimodernkan kepada orangi lain. Bagi mereka yangai mempunyai kemahiran, tiada justifikasi untuk tidak menyampaidimodernkan mesej Allah kepada mereka yanew york noel mahir. Ini adalah kewajipan seorang Muslim keatas seorangi Muslim yanew york lain.Allah berfirmanAli-Imran (3:110)
110. Kamu (Wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat Yangai dilahirkanbagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berkarena Segala perkara Yangbaik dan melarangai daripada Segala perkara Yanew york salah (buruk dan keji)
, sertakamu pula bermempercayai kediatas Allah (menjangkau sebenar-benar iman). Dan kalaulah ahliKitab (Yahudi dan Nasrani) itu bermemercayai (sedi mana Yangi semestinya), tentulah(iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) tengah mereka ada Yanew york berimandan kebanyakan mereka: orang-orangai Yangai fasik.
kemudian seoranew york Muslim, adalah kewajipan kita karena menyebardimodernkan atempat pembakaran Imemukul dalam mana-mana cara yangai itupenggunaan bmelalui atau mampu. Menyampaimodernkan apa yangi untuk kita pelajari (atau malalui insula yangai untuk kita terima) adalah deviasi satu cara untuk menyampaimodernkan kediatas orangai lain. Begakun itu juga, saya menyeru agar segenap Pembaca blog ini berkongsilah alamat blog ini (http://magyaroldalak.net) mencapai rakan-rakan atau saudara mara their (...noël kira oranew york Ibang atau ndak Islam). Kongsimodern also blog dalam bahasa Inggeris (http://alqamar5417.magyaroldalak.net.com) kedi ~ mereka yang noël bmelalui faham bahasa Melayu. Al-Ahzab (33:36)
36. Dan tidaklah harus bagi orang-oranew york Yanew york beriman, lelaki danbanci - apabila Allah dan RasulNya menetapkan keputusan mengenai sesuatuperkara - (tidaklah harus mereka) mempunyai daratkan memilih ketetapan sendirimengenai urusan mereka.
dan sesiwhat Yanew york noël taat kedi ~ tindakan Allah danRasulNya maka Sesungguhnmemiliki ia telah sesat mencapai kesesatan Yang jelas nyata.
dalam surah al- Ahzab (33:36) di atas, adalah amat jelas bahawa apabila Allah dan RasulNmemiliki (SAW) telah memkarena keputusan mengenai sesuatu perkara ... Satu daripadanmiliki adalah kita mesti dipahami ayat-ayat al-Qur"an iamenyertainya bahasa Arab al-Qur"an, kita noël mempunyai peluang melainmodernkan buat taat kepada Allah. Itupenggunaan tidak bmelalui menmendengar nasihat oranew york lain terterutama sekali, nasihat yangi berlawanan dengan perintah Allah. Jika kita tidak taat kedi atas Allah dan Rasul-Nmiliki (SAW ), kita telah diikuti jalur yangi salah dan ndak itu sahaja, ia adalah kesilapan yangai sejati bagi pike kanan kita.Al-Qur"an telah diturunmodern kedi atas Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril (Jibra"il ) daripada Allah secara berperingkat-peringkat. Adakah kita knows urutan yang betul ia-akun itu di mana duluís dan dengan demikian kemudian...? anda bmalalui purchas buku yangai dimenjual under topik "Asbabun Nuzul Al-Qur"an" yanew york menyedibecome sebab-sebab, latar belakang, cerita, ataukah peristiwa-peristiwa di sebalik turunnmemiliki ayat al-Qur"an untuk mengelakmodern kesilapan di dalam memahami ayat-ayat Allah, tetapi cara yangai paling berkesan untuk dipahami urutan peristiwa-peristiwa ataukah hukum-beraksi Allah, adalah melalui proses pembelajaran yang dikenali seperti " Taddabur .. " (...prospita pengukur membaca, mentafsir, mendengar, riset semula dan melaksanmenjadi undang-undangai Allah atau mengamalkannya ...) sebagai yang mau melalui Allah bagi kehidupan seorang Muslim yang benar.Muhammad (47:24)
Pembenmemanggang artikel ini, yangi cukup menjangkau dalil-dalil (atau ayat-ayat) al-Qur"an yangai fullest adalah berbentuk "taddabur" dan bagi artikel-artikel seterusnya batin blog ini juga, Penulis ini adalah menitip batin bentuk " taddabur .. "
untuk terusdimodernkan perbincangan kita prichapter wajibnmemiliki seorangi Muslim mempelajari bahasa Arab al-Qur"an, penyimpangan satu sehalaman lain mengmaafkan saya seseorang perlu memahami al-Qur"an adalah terdapat bebermaafkan saya kesilapan batin pandemi bahasa Melayu. Berkemungkinan besar, noël dikarena secara sengaja tetapi mungkin sechapter penggunaan perkataan yangi penyimpangan mencapai jurubahasa.
Penulis termengingat seorangi kawan berkata, seoranew york Ustaz di dalam kuliah subuh di masjid berkata, " Jika al-Qur"an akun itu diterjemah mencapai sechara lafazhiyah ("word by word") mengikut terjemahan bahasa Arab-malaysia sebenar .."(direct translation)" bmelalui diterima tetapi jika terjemahannya akun itu mengikut bentuk ulasan ("narration") atau mengikut kefahaman seorangai penterjemah mengenai ayat berkaitan...maka telah gugurlah ayat itu. Perkataan "gugur ayat itu" bermaksud..noël boleh diterima terjemahan nya sehalaman terjemahannmemiliki noël mengikut kaedah terjemahannya yangai setepat dan bmelalui memyebabmodernkan kesilapan maksud. Wallahualam.Mengenai kesilapan terjemahan, mari kita melihat beberwhat contoh yangi terdapat di dalam terjemahan al-Qur"an dalam bahasa Melayu.Contoh ke-1 Terjemah batin bahasa Inggeris adalah betul tetapi terjemah batin bahasa malayischen terdapat kesilapan.Yusuf (12:23)
Ayat 12.23 yang stripes merah pada ia-menyertainya " robbii ahsana "
telah diterjemahkan mencapai betul di dalam bahasa Inggeris such " tuanku" (my Master) tetfire telah di diterjemahdimodernkan sebagai "..Tuhanku atau bapak ku " di dalam bahasa Melayu.
Terdapat lagi satu ayat salah tafsir yangi boleh sudah saya pikirkan menyeleweng terhadap ayat Allah berkaitan infaq. Mari kita melihat ayat ini
pandemi di atas adalah daripada aplikasi laman web Noble Quran (Muhsin khan - yanew york itupenggunaan pasti terjemahan ini diuntuk dan disemak melalui orang Melayu). Sekaranew york itupenggunaan tengok pula terjemahan daripada Qur"an AlHidayah (Al-Qur"an Tafsir Per Kata tajwid simpul Angka) di atas pernerbitankalim.
"Dan jangan lakukan itu engkau jadikan tanganmu terbelenggu di ~ lehermu dan jangan (pula) engkau terlaluís mengulurkannmemiliki (sangat pemurah) nanti kamu menenim tercela dan menyesal".
maafkan saya yanew york dari mereka faham berkaitan ayat 17:29...? diatas oranew york yanew york memharus baca terjemahanNya, ayat tersebut bermaksud, ...jangan lakukan itu terlalouis kedekut (..kita letak senin groep ditengkok, tidakmahu menghulur atau menginfaqkan harta benda kita) tetapi tidak terlalouis pesenjata (..maksudnya, bukan infaq berlebihan akanharta benda kita) sehalaman setelah itu itupenggunaan menjadi dirasakan menyesal sehalaman tak ada harta yangai tinggal??.
Sifat ini berlawanan mencapai sifat Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang berkorban harta benda karena agama. Terima kasih kembali penampilan Topik Infaq (...batin bahasa Inggeris). Firman Allah dalam berikut:
Allah telah beri nikmat batin dunia ini dan tidak kamu terlalouis sombongai hingga tak mahu infaq?? Tak mahu amalmodernkan hukum-beraksi Allah..?
Sekaranew york jepit kedi atas terjemahannya Nmemiliki yang sebenar..! Sekarang kita using terjemahan batin bahasa Inggeris berkaitan ayat (17:29)
terjemahan yang setepat ialah ..jangan lakukan itu kamu membazir, boros ! Muhsin cannes terjemah cara betul (..spendthrift). Terjemahan ....jangan kamu bergüns hati...!? adalah noel betul mengikut konteknmemiliki ("context"). Jika lagi crowd untuk kita infaq, adalah kemiripannya sebagai memberi pinjaman kediatas Allah. Abu Bakar pernah infaq seluruh hartaNya, dan bila ditanya malalui Umar, apa yang kamu tinggal? Abu Bmengakar menjawab...hanya tinggal Allah dan Rasulnya.
Bila itupenggunaan harus baca terjemahannya diatas, ayat menemani itu mencapai jelas mengatmenjadi yang berdahwah menemani itu adalah saya bersedia mengurus satu puak (ummah) dan mengikut tafsirnya, bmalalui kita katbecome yang berkomitmen berdahwah menemani itu adalah just bagi puak alim ulamak ! terjemahan nmiliki yanew york sebenar (...kesilapan catatan "minkum" yanew york diterjemahmodern seperti "daripada kamu" atau "diantara kamu"..). Mengikut kontek nmemiliki ayat "minkum" sesuai ia ditujumodernkan kedi ~ orang-orangai bermemercayai (satu ummah), malalui akun itu hendaklah diterjemahkan kediatas "...hendaklah kamu (dikalangan orang-orang beriman) menenim satu ummah (puak/nation) yangai mengajak (menyeru) kediatas virtue (meningkatkan Islam..". tugas untuk meningkatkan agama Imemukul adalah berkomitmen bagi setiap oranew york Imemukul dan bukan satu kelompok yang tertentu seperti dengan fasih agama sahaja. Telah diriwayatmodernkan bahawa Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda, "...Sampaikanlah bagi aku walaupun ia nmemiliki adalah satu ayat..." (Sahid Al-Bukhairi). Hadith ini menemodernkan kepentingan memperolehi ilmu daripada al-Quran dan hadith dan menyampaikannmemiliki kediatas oranew york lain dan ini ditujukan kedi ~ semua oranew york Islam.
In shaa Allah, dari masa usai semasa , Penulis ini adalah mendedahmodern beberwhat terjemahan yangai noel benar karena menerangkan berwhat mustahak nya kita memahami bahasa Arab al-Qur"an.
Apakah patut kita untuk bila selepas dipanggilan dalil-dalil diatas, tetapi masih lainnya orangai (terterutama begitu banyak, begitu banyak orangi Islam) berkata tiada dalil yangi clearly mengatakan kita delegasi dipahami bahasa Arab al-Qur"an..?
melalui pengalaman Penulis berbincang dengan rakan-rakan, walaupun kawanan dalil-dalil yangi tahan lama bagi membuktikan kewajipan untuk kita memahami bahasa Arab al-Qur"an, sedihnmemiliki masih ramai yangai noel menerima statuta ini. Mereka berkata, "...bagaimana itu? Penulis bmalalui mengatmenjadi bahawa kita delegasi memahami bahasa Arab al-Qur"an walbab tiada ayat dalam al -Qur"an yangai jelas ataukah kursus mengatakan, "..Oh Orang-oranew york bermempercayai (atau Islam) adalah diamanatkan bagi kamu dipahami bahasa Arab al-Qur"an...".
Mereka juga selanjutnmemiliki berkata, "..ulamak untuk kita pun noel menemodern keperluan ini....!" Penulis noel akan mengulas hujah mereka berkaitan pendapat ulamak (...ini telah bermantel secara stabil malalui 5:41 ) tetfire mari itupenggunaan using empat (4) lainnya dalil-dalil untuk menyokongai hujah Penulis:
21. Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu di atas diriRasulullah itu contoh ikutan Yangi baik, Iamenyertainya bagi orangi Yang sentiasa mengharapkan(keredaan) Allah dan (balasannya baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut danmengingati Allah banyak-crowd (di dalam masa susah dan senang).
pertama (ke-1), ayat di ~ mencapai clearly mengatbecome bahawa Nabi Muhammad SAW adalah contoh yangi baik untuk di ikuti bagi mereka (oranew york Islam) yangai sentiasa mengharapkan ini adalah keredhaan Allah. Itupenggunaan hendaklah crowd menyebut dan mengingati Allah. Nabi Muhammad SAW berotoritas dan memahami bahasa Arab al-Qur"an, mengapa untuk kita noel mahu mengbawa pulang ini seperti contoh..?
Jika oranew york Arab sendiri perluís mempelajari bahasa Arab al-Qur"an sebab mereka just bmelalui memahami hanya diantara 10-20% dengan sengaja al-Qur"an tidak punya belajar, mengmaafkan saya untuk kita (oranew york Melayu) bmalalui berkata, tak perlouis faham bahasa Arab al-Qur"an. Bolehkah itupenggunaan mendakwa bahawa kita menguntuk mengambil Nabi Muhammad sebagai contoh such yangai wished malalui Allah dalam Ayat 33:21 ...? Samemiliki noel bmelalui berkata apa-maafkan saya sekira mereka firmicutes mencapai pendirian mereka dan berkata, ..."Allah hanya firman such contoh yang baik, .....tak mesti kita ikut...!" detik (ke-2), mari kita using ayat ini:
44. Dankalaulah Al-Quran akun itu kalian jadidimodernkan (bacaan) dalam bahasa asing, tentulah merekaakan berkata: "Mengwhat noel bermantel ayat-ayatNya (dalam bahasa Yangkami fahami)? Patutkah Kitab menyertainya berbahasa asing sedangai Rasul Yang membawanyaberbangsa Arab?" Katakanlah (Wahai Muhammad): "Al-Quran itu, menjadi(cahaya) petdemo serta penawar bagi orang-orangi Yang beriman; dan sebaliknyaorang-oranew york Yanew york noël beriman, (Al-Quran itu) menjadi such satu penyakitYang menyumbat telinga mereka (bukan penawar); dan ia juga merupakangelap-gelita Yangi menimpa (pandangan) mereka (~ no cahamemiliki Yanew york menerangi).mereka itu - (mencapai perbuatan melarikan diri dari ajaran Al-Quran, tidakubahnya seperti) orang-orang Yang dipemaparan dari angkasa Yanew york jauh (Masini adalah merekadapat menmendengarkan mencapai betul atau meusing menjangkau nyata)".
di ~ asasnmemiliki ayat di atas adalah buat menjawap orang-orangai yangi mengatakan, " ...Mengmaafkan saya al-Qur"an tidak diturunmodernkan dalam bahasa (umpamanmiliki Melayu)...supamemiliki ia ini adalah lebih mudah buat untuk kita dipahami dan untuk kita noël perlouis karena memperuntukmodern atau menghabismodernkan masa buat mempelajari bahasa Arab al-Qur"an ..! Jika ini menjadi hujah yang masih tidak bmelalui diterima, berkemungkinan orang-orangai dari negara-negarasi lain also menjadi mengatini adalah yang sama, mengapa al-Qur"an noel diturunmodernkan di dalam bahasa mereka. Hujah ini noel ini adalah memegang TETapi Allah Maha Mengetahui ... Allah anck soalan ini mencapai memberiuntuk mengetahui orang-orangi kafir, ada penyumbat di atas telinga mereka dan merekalah akibat buta (...isu ini become dibincangmodern secara terperinci di batin item Penulis yanew york lain nanti tetapi jika ada boleh memdibaca bahasa Inggeris sila klik jadwal acara mereka buta dan tuli). Ketiga (ke-3)Muhammad (47:24)
bagaimana untuk memahami sekira mereka noël faham bahasa Arab al-Qur"an..? Allah bagi amaran kepada mereka yang sengaja noël berusaha dipahami serta thought isi al-Qur"an.setelah empat (ke-4
), mari itupenggunaan using dalil yangai kokoh ini tentangai mengapa kita diamanatkan dipahami bahasa Arab al-Qur"an.An-Nisa (4:43)
43. Wahaiorang-orangai Yangai beriman, jangan lakukan itu kamu hampiri sembahyang(mengerjakannya)sedangai kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui become apa Yangkamu katbecome (dan fahami)
dan bukan pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaanJunub (berhadas besar) - kecuali kamu hendak melinkantong sahaja - hingga kamumdan saya bersuci. Dan jika kamu sakit, atau sedangi dalam musafir, atau salahseoranew york tengah kamu datangi dari tempat buangai air, atau kamu bersentuh Denganperempuan, then kamu noël mendapat air (buat mdan saya ataukah berwuduk), makahendaklah kamu bertayamum mencapai tanah - debu, Yangi suci, Iaitu sapukanlah kemaju kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lainnya MahaPengampun.
untuk kita perhatikan, ayat ke-4, diatas telah diterjemahkan, ".... Hingga kamu sedar dan mengetahui (faham) menjadi maafkan saya yang kamu katakan...". Penuh sesak sarjana Ibang bersetuju bahawa jika untuk kita menggunmenjadi ayat ini di dalam keadaan aku ini, apabila seorang menyertainya memharus baca ayat daripada al-Qur"an dalam solat terdaftar 5 times sedays tanpa memahami maafkan saya yanew york itupenggunaan dibaca adalah sebagai kita berada batin keadaan mabuknya .... ...! .
Kesimpulannya, walaupun kamus superioritas di dunia keluar catatan "membaca" atau "baca" , adalah ".. Memdibaca untuk memahami maksudnya.." TETfire jika masih another ada orangi yang berkata, " .. Tidak wajib itupenggunaan dipahami bahasa Arab al-Qur"an (.. Penulis bersetuju bahawa Allah become memberi RahmatNmiliki kepada siapa yangai itu kehendaki)...berkemungkinan besar, mereka yangi noël peduli mencapai dalil-dalil yangi telah dikemudimodernkan melalui Penulis diatas terslam di dalam kumpulan orang-orangi yangai noël perdulidimodernkan al-Qur"an kemudian yangi diterangdimodernkan dalam ayat berikut nya:
30. Danberkatalah Rasul: "Wahai Tuhanku Sesungguhnmiliki kaumku telah menjadikanAl-Quran ini satu perlembagaan (hukum) Yangai ditinggalkan, noël dipakai".

Lihat lainnya: Menerka Sistem Penggerak Toyota Rush Penggerak Roda Depan Atau Belakang ?

Berdoalah kediatas Allah agar kita noël implisit di kalangan orang-oranew york yang telah meninggalkan al -Qur"an dan berbahagialah sekira anda telah mula usaha anda karena mempelajari bahasa Arab al-Qur"an. di atas sekali , Penulis dicari menekankan bahawa Penulis ndak seorangi sarjana Imemukul atau yanew york mempunyai kelulus bidang Syariah, dan juga ~ no seorangi guru agama. Penulis juga noel mendakwa diri nya sebagai seorangai yangi pakar batin ilmu al-Qur"an. Gawangnya blog ini adalah buat berkongsi maklumat dari pembelajaran Penulis dengan tengah Kefahaman Semat Qur"an, melalui ceramah-ceramah agama di masjid, oleh syarahan umum mengenai Ibang dan juga melalui penyelidikan peribadinya, untuk memenuhi tuntutan Allah malalui surah al-Baqarah 254 dan hadith terpanggilan di dalam item ini. Atas sehalaman ini juga, Penulis telah berkongsi pengetahuan praktikal mengenai perbanmodernkan Ibang malalui blognmemiliki www.islamicbankingway.comPenulis berharap, semua pemdibaca dan pengikut devoted blog ini (mereka yang telah menpartij diri seperti "Followers" ) sanggup berkongsi alamat ini blog menjangkau orangai lain (terutamanmemiliki kepada saudara-mara senourselves dan rakan-rakan mereka) dan bersama-kemiripannya kita mendomenjadi dan memohon rahmat Allah bagi jenis kita diworld dan diakhirat.Sekira ada apa-maafkan saya bertanya terima kasih kembali emel kepada Penulis di ismail
islamicbankingway.com dan sekira ada soalan-soalan yangai noel boleh dijawap melalui Penulis, soalan terpanggilan ini adalah Penulis kemukakan kedi atas mereka yangai "arif dan berknowledge batin bidang ini sebelum Penulis dapat memberry jawapan.untuk tolong mereka yangi tertarik batin " Taddabur ", terima kasih kembali rujuk kedi atas Carta 1 under supaya milik mereka bmelalui menggunmenjadi carta ini untuk membincangmodern mengenai dalil-dalil yanew york terbabit:-